Interwencyjne aspekty fotografii reporterskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.2.166

Słowa kluczowe:

fotodokument, fotografia, interwencyjność, media, wizualność

Abstrakt

Cel/teza: Analiza mechanizmów wieloaspektowego przekazu medialnego fotografii reporterskiej w perspektywie interwencyjności. Autorka rozważa znaczenie funkcji interwencyjnej w fotodokumentalnych przedstawieniach wizualnych, w kontekście kontaminacji znaczeń kodów kulturowych i społecznych. Podkreśla, że w medioznawstwie fotografia reporterska może służyć do badania oddziaływania mediów na odbiorców przez emocjonalność, perswazyjność oraz apelatywność. Metody badań: Autorka dekoduje treści fotografii reporterskiej w kontekście znaków metonimicznych i synekdochalnych, które są skorelowane z funkcjonalno-pragmatycznym ujęciem tych przekazów medialnych. Wyniki i wnioski: Interwencyjność fotografii reporterskiej jest zwykle wartością potencjalną, może zwiększać świadomość i odpowiedzialność społeczną. Fotoreportaże o wyraźnej funkcji interwencyjnej spełniają również rolę aktywizującą społecznie odbiorców. Jednak celem prymarnym dziennikarskiej fotografii interwencyjnej pozostaje przede wszystkim naprawa zastanej rzeczywistości i zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym. Wartość poznawcza: Problem interwencyjności medialnych przekazów fotograficznych był rzadko poruszany w badaniach społeczno-kulturowych. Studium poświęcone interwencyjności massmedialnych fotodokumentów wpisuje się w szerszą dyskusję dotyczącą interpretacji kultury wizualnej w kontekście receptywnego rezonansu społecznego.

Bibliografia

André, R. (2007). Fotografia: między dokumentem a sztuką współczesną. O. Hedemann (Tłum.). Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Barthes, R. (2008). Światło obrazu. Uwagi o fotografii. J. Trznadel (Przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Białek-Szwed, O. (2008). Voyeuryzm medialny. Nowa strategia w komunikacji masowej. W M. Sokołowski (Red.), Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne (s. 56-67). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Doroszewski, W. (red.), (1961). Słownik języka polskiego, t. 3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Jeffrey, I. (2009). Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii. J. Jedliński (Tłum.), Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Goban-Klas, T. (2009). Media i komunikowanie masowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kapuściński, R. (1997). Lapidaria. Warszawa: Wydawnictwo: Czytelnik.

Kąkolewski, K. (1992). Hasło: Reportaż. W A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka (Red.) Słownik literatury polskiej XX wieku (s. 932-934). Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Krajewski, M. (2014). Fotografia w badaniach socjologicznych: informacja, facylitacja, dospołecznienie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Kwiatkowski, P. (2003). Przedsiębiorstwo Apokalipsa. O etyce dziennikarskiej. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Lethen, H. (2016). Cień fotografa. Obrazy i ich rzeczywistość. E. Kalinowska (Przeł.). Kraków: Wydawnictwo Universitas.

MacLeod, S. (1994). The Life and Death of Kevin Carter. „Time” 12.09.1994.

Niedzielski, Cz. (1966). O teoretycznoliterackich tradycjach pracy dokumentarnej. Podróż. Powieść. Reportaż. Toruń: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Picture Power: Tragedy of Omayra Sanchez, 30 Sept. 2005, http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4231020.stm

Potocka, M. A. (2010). Fotografia. Ewolucja medium sztuki. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Rose, G. (2010). Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. E. Klekot (Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Sobol, E. (red.), (2002). Nowy słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sontag, S. (1986). O fotografii. S. Magala (Przeł.). Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Szcześniak, K. (2016). Między reportażem a literaturą. Twórczość Wojciecha Tochmana. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Sztompka, P. (2012). Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tochman, W. (2002). Jakbyś kamień jadła: Wydawnictwo Czarne, Sejny.

Wolny-Zmorzyński, K. (2007). Fotograficzne gatunki dziennikarskie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wolny-Zmorzyński, K. (2010). Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opublikowane

2020-03-02

Jak cytować

Szcześniak, K. (2020). Interwencyjne aspekty fotografii reporterskiej. Studia Medioznawcze, 21(2), 520–534. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.2.166

Numer

Dział

Artykuły