Odbiór fotografii prasowej w kontekście teorii wizualnego alfabetyzmu (visual literacy)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.1.84

Słowa kluczowe:

fotografia prasowa, fotografia dziennikarska, visual literacy, informacja

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badania opartych na teorii visual literacy, w ramach których respondentom przedstawiono dwie fotografie dziennikarskie. Cel: Zbadanie możliwości odbioru przekazu dziennikarskiego zawartego na zdjęciu prasowym, umiejętności odczytania treści fotografii, wpływu obrazu na emocje odbiorcy oraz konieczności użycia słowa dla zrozumienia przekazu fotograficznego. Metody badań: Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, badania ilościowe metodą ankietową za pomocą techniki CAWI (Computer Assisted Web Interviews) na ogólnopolskiej próbie liczącej N = 2121 osób, reprezentatywnej dla Polaków w wieku 18 lat i więcej ze względu na płeć, wiek oraz wielkość miejscowości zamieszkania. Wyniki i wnioski: Udowodniono trudności odbiorców w odczytywaniu treści przekazu fotograficznego oraz niską wartość impresywną obrazu. Wartość poznawcza: uzyskane wyniki potwierdzają konieczność użycia słowa w przekazie wizualnym.

Bibliografia

Barrett, T. (2014). Krytyka fotografi i. Jak rozumieć obrazy. Kraków: Universitas.

Barthes, R. (1977). Image Music Text. London: Fontana Press.

Barthes, R. (1985). Retoryka obrazu. Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, 76/3, 293–295. Pobrane z http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1985-t76-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1985-t76-n3-s289-302/

Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1985-t76-n3-s289-302.pdf

Chauvin, B. A. (2003). Visual or Media Literacy? Journal of Visual Literacy, 23, 119–128. doi: 10.1080/23796529.2003.11674596

Dylak S. (2012), Alfabetyzacja wizualna jako kompetencja współczesnego człowieka. W S. Dylak,

M. Skrzydlewski (Red.) Media. Edukacja. Kultura. W stronę edukacji medialnej (s. 119–132). Poznań–Rzeszów: Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D., & Smaldino, S. E. (1999). Instructional Media and Technologies for Learning. New Jersey: Prentice Hall.

Kampka, A. (2014). Retoryka wizualna a świat społeczny. W A. Kampka (Red.), Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji (s. 5–15). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Kawka, M. (2016). Dyskurs multimodalny – nowa kategoria badawcza. Zeszyty Prasoznawcze, 2 (226), 294–303.

Kress, G., & van Leeuwen, T. (1998). Front Pages: (The Critical) Analysis of Newspaper Layout. In A. Bell & P. Garett (Eds.). Approaches to Media Discourse (pp. 186–219). Oxford: Blackwell.

Kress, G., & van Leeuwen, T. (2008). Reading Images. The Grammar of Visual Design. New York: Routledge.

Kress, G., & Ogborn, J. (1998). Modes of Representation and Local Epistemologies: The Presentation of Science in Education, Subjectivity in School Curriculum. London: University of London.

Maćkiewicz, J. (2017). Badanie mediów multimodalnych – multimodalne badanie mediów. Studia Medioznawcze, 2 (68), 33–42.

Mitchell, W. J. T. (2013). Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Pater-Ejgierd, N. (2013). Współczesne formy alfabetyzmu i ich społeczne reperkusje. Zeszyty Artystyczne, 24, 7–14.

Piekot, T. (2006). Dyskurs polskich wiadomości prasowych. Kraków: Universitas.

Pisarek, W. (2008). Podstawy retoryki dziennikarskiej. W Z. Bauer, & E. Chudziński (Red.), Dziennikarstwo i świat mediów (s. 361–378). Kraków: Universitas.

Potocka, M. A. (2010). Fotografi a, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Rose, G. (2015). Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa: PWN.

Starakiewicz, M. (2017). Obraz jako argument w humanistyce. Zagadnienia Rodzajów Literackich, 3, 67–81. doi: 10.26485/ZRL/2017/60.3/5

Szylko-Kwas, J. (2017). Fotografi a prasowa a podpis – ujęcie typologiczne. Studia Medioznawcze, 4 (71), 137–150.

Wieczorek-Tomaszewska, M. (2014). Kompetencje wizualne w praktyce edukacyjnej. Biblioteka i Edukacja, 5. Pobrane z http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b17d6af4-c498-4eb2-b64c-26f0a5684d08?printView=true

Wileman, R. E. (1993). Visual Communicating. New Jersey: Educational Technology Publications.

Wolny-Zmorzyński, K. (2007). Fotografi czne gatunki dziennikarskie, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wolny-Zmorzyński, K. (2010). Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografi i dziennikarskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wolny-Zmorzyński, K. (2015). Mistrzowie fotografii dziennikarskiej. Ocena i wartościowanie. Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski.

Opublikowane

2019-04-17

Jak cytować

Szylko-Kwas, J. (2019). Odbiór fotografii prasowej w kontekście teorii wizualnego alfabetyzmu (visual literacy). Studia Medioznawcze, 20(1), 29–41. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.1.84

Numer

Dział

Artykuły