Studia Medioznawcze https://www.studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze <p align="justify">„Studia Medioznawcze” – kwartalnik naukowy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, założony w 2000 r. w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.</p> Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego pl-PL Studia Medioznawcze 2451-1617 <p>Publikacje na łamach „Studiów Medioznawczych” ukazują się na zasadach odpowiadających licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).</p> Emergence of Hybrid Time for Media Consumption. Towards a New Research Agenda https://www.studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/284 <p><strong>Scientific objective:</strong> The boundaries between leisure time and work time are becoming more fluid, just as barriers between media production and consumption in production of user-generated content are hard to define, yet competing with each other for customers’ attention time. This article proposes a news look at the concept of hybrid time in the context of contemporary media use – flexible, multitasking, multi-threading mixed multidimensional time, which is a consequence of the digital vortex into which our life is pulled. <strong>Research methods:</strong> While at this time we are able to merely explore the arising issues, we suggest use of qualitative methods of analysis and a critical review of qualitative methodologies used in audience measurement when referring to traditional time budget and internet use research. <strong>Results and conclusions:</strong> Exploring these issues will hopefully allow us to open a new field of research communication and formulates a number of important macro-scale reserch hypotheses. <strong>Cognitive value:</strong> The article attempts to make a contribution to a new, hitherto unexplored temporal dimension of contemporary mass communication by proposing an important category of analysis of customers’ attention which is hybrid time.</p> Tadeusz Stanisław Kowalski Bohdan Jung ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2020-06-01 2020-06-01 21 3 607 614 10.33077/uw.24511617.ms.2020.3.284 Ramy interpretacyjne jako narzędzie badań medioznawczych https://www.studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/251 <p><strong>Celem artykułu</strong> jest pokazanie, w jaki sposób koncepcja ram interpretacyjnych może być zastosowana przy badaniu tekstów medialnych. W części pierwszej przedstawiono, jak rozwijała się ta koncepcja, poczynając od lat 70. ubiegłego wieku aż po dzień dzisiejszy – ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju w obrębie nauk o mediach. W części drugiej omówiono definicję ramy oraz rodzaje ram. W części trzeciej zajęto się problemami metodologicznymi związanymi z analizą ramową: wyborem metody badania i wyborem jednostki analizy. Zwrócono uwagę na nieuwzględnianie w analizach ram multimodalnych. W zakończeniu wyliczone zostały kwestie, które przy analizie ramowej wymagają jeszcze rozstrzygnięcia bądź doprecyzowania.</p> Jolanta Maćkiewicz ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2020-06-01 2020-06-01 21 3 615 627 10.33077/uw.24511617.ms.2020.3.251 Profilowanie pojęcia suwerenności we współczesnych tygodnikach opinii https://www.studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/198 <p class="western" style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify"><strong>Cel:</strong> Celem artykułu jest odtworzenie językowych profilów pojęcia suwerenności we współczesnych tygodnikach opinii. <strong>Metody badań:</strong> W tekście została wykorzystana metoda profilowania pojęciowego, wypracowana na gruncie lubelskiej szkoły etnolingwistycznej reprezentowanej przez Jerzego Bartmińskiego. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> W polskiej przestrzeni publicznej można zaobserwować dwa osobne subdyskursy, określane w uproszczeniu mianem prawicowego i liberalnego. W ich obrębie w zupełnie odmienny sposób konceptualizowane są pojęcia o charakterze aksjologicznym. W ramach pierwszego z dwóch profilów – nazwanego izolacyjnym – suwerenność jest utożsamiana z całkowitą niezależnością państwa, której podstawę stanowi jego silna, dominująca pozycja na arenie międzynarodowej. Wartość jest traktowana jako dobro deficytowe, które może zostać urzeczywistnione wyłącznie w wyniku walki. W drugim modelu – kooperacyjnym – suwerenność jest postrzegana jako podmiotowość państwa zachowywana w obrębie zrównoważonej współpracy z innymi podmiotami oraz związana z udziałem w kolektywnym procesie decyzyjnym. <strong>Wartość poznawcza:</strong> Podjęta w tekście próba rekonstrukcji profilowania konceptu suwerenności wpisuje się w nurt badań aksjologicznych i uzupełnia je o analizę jednej z istotnych wartości społeczno-politycznych. Jak się wydaje, przyszłe definicje słownikowe leksemu <em>suwerenność</em> powinny uwzględniać obie perspektywy reprezentowane w publicystyce, by oddać złożoność polskiej aksjosfery.</p> Laura Polkowska ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2020-06-01 2020-06-01 21 3 628 638 10.33077/uw.24511617.ms.2020.3.198 Od bajki do informacji – rola akcentu iloczasowego w czytaniu telewizyjnych serwisów informacyjnych https://www.studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/226 <p class="western" style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Zadaniem serwisów informacyjnych jest przede wszystkim informowanie. Jednakże współcześnie istotna stała się także umiejętność przykuwania uwagi odbiorcy, a także jej utrzymania. <strong>Cel:</strong> Celem artykułu jest opisanie jednego ze środków prozodii języka polskiego, służącego wyrażaniu emocji, co stało się częścią sposobu czytania współczesnych serwisów informacyjnych, mającym związek z troską o utrzymanie uwagi widza. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> Środkiem tym jest akcent iloczasowy, który w czytaniu informacji pojawił się współcześnie, czego przykłady zostały przytoczone w artykule. Dla porównania podano również przykłady serwisów informacyjnych prezentowanych w latach 90. ubiegłego wieku, kiedy ten akcent nie był wykorzystywany. Jest to związane ze zmianami, jakie zaszły w obrębie komunikowania medialnego, nakierowanego na wyrażanie emocji, do czego doskonale może zostać wykorzystany właśnie akcent iloczasowy. <strong>Metody badań:</strong> Analiza roli tego akcentu polegała na obejrzeniu około 200 wydań współczesnych telewizyjnych serwisów informacyjnych, wskazaniu miejsc ich występowania oraz opisaniu sposobu ich wykorzystania przez dziennikarzy czytających wiadomości. Spostrzeżenia poczynione w czasie badań mogą posłużyć jako element warsztatu pracy dziennikarza, który musi dbać o poszczególne środki prozodyjne, czyli akcentowanie (w tym akcent iloczasowy), zróżnicowaną linię intonacyjną, dynamikę, rytm, tempo. <strong>Wartość poznawcza artykułu:</strong> Umiejętne wykorzystanie wymienionych elementów przyczynia się do budowania przez dziennikarza wizerunku profesjonalisty, jak również może wpływać na większe zainteresowanie odbiorców przekazywanymi treściami. Jednym z elementów prozodii, służącym wyrażaniu emocji, jest akcent iloczasowy, którego dotyczy niniejszy artykuł.</p> Jagoda Bloch ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2020-06-01 2020-06-01 21 3 639 648 10.33077/uw.24511617.ms.2020.3.226 Językowe elementy autopromocyjne w „Wiadomościach” TVP1. Analiza porównawcza 2015-2019 https://www.studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/196 <p class="western" style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify"><strong>Cel:</strong> Ukazanie, czy językowa autopromocja „Wiadomości” w roku 2019 różni się (natężenie, treść) od autopromocji tego nadawcy w roku 2015. <strong>Metody badań:</strong> Wywodząca się z badań językowego obrazu świata koncepcja profilowania pojęć, zaadaptowana do analiz materiału medialnego. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> Ogólne natężenie autopromocji w „Wiadomościach” TVP1 w okresach 2014/15 i 2019 jest porównywalne, zauważalne są natomiast zmiany jakościowe (silniejsze eksponowanie relacji z innymi, zwłaszcza przynależności do wspólnoty Polaków; wzrost liczby formuł organizujących przekaz, będących jednocześnie formą autopromocji; podkreślanie związku „Wiadomości” z Telewizją Polską; spadek liczby elementów mówiących o zdobywaniu informacji oraz przekierowujących uwagę widza). <strong>Wartość poznawcza:</strong> Artykuł poszerza wiedzę o autopromocji mediów, wpływie czynników zewnętrznych na kształt językowy przekazu medialnego oraz ukazuje nowe narzędzie przydatne do badań medialnego obrazowania świata.</p> Krzysztof Kaszewski ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2020-06-01 2020-06-01 21 3 649 660 10.33077/uw.24511617.ms.2020.3.196 Analiza indywidualnej podatności użytkowników mediów społecznościowych na fake newsy – perspektywa polska https://www.studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/280 <p><strong>Cel i hipoteza:</strong> Przedmiotem badań prezentowanych w artykule jest zagadnienie fake newsów oraz wpływ analitycznego myślenia użytkownika, na jego zdolność do rozpoznawania nieprawdziwych informacji. U podstaw tych dociekań leży hipoteza, że wysoki poziom myślenia analitycznego wpływa pozytywnie na umiejętność rozróżniania fake newsów od wiadomości prawdziwych. <strong>Metody badań:</strong> Metoda sondażu diagnostycznego, zawierającego skalę fake newsów oraz psychologiczny pomiar poziomu analitycznego myślenia. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> Analiza udowadnia, że istnieje zasadniczy związek między poziomem analityczności myślenia a umiejętnością rozpoznawania fałszywych informacji. Ponadto zostały zidentyfikowane pewne grupy szczególnie podatne na fake newsy. <strong>Wartość poznawcza artykułu:</strong> W artykule przedstawiono medioznawczo-psychologiczną analizę zjawiska fake news w Polsce skupiającą się na podatności użytkowników mediów społecznościowych na fałszywe wiadomości. Jest to pierwsze tego rodzaju interdyscyplinarne badanie przeprowadzone w polskich realiach medialnych.</p> Klaudia Aleksandra Rosińska Paweł Brzóska ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2020-06-01 2020-06-01 21 3 661 688 10.33077/uw.24511617.ms.2020.3.280 Chatboty jako narzędzie dystrybucji treści wykorzystywane przez wydawców medialnych https://www.studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/186 <p><span style="font-weight: 400;">Aplikacje konwersacyjne (m.in. Facebook Messenger, WhatsApp) stają się jednym z najważniejszych źródeł pozyskiwania informacji przez czytelników (Kalogeropoulos, 2018). Trend ten zmusza wydawców medialnych do wprowadzenia zmian w ich dotychczasowym modelu działania. Od roku 2017 popularność chatbotów w serwisie społecznościowym Facebook wciąż wzrasta, dotyczy to także redakcji, które w swojej strategii komunikacji z czytelnikami korzystają z platform społecznościowych. </span><strong>Cel:</strong><span style="font-weight: 400;"> Przedstawienie różnych podejść wydawców medialnych do wykorzystania chatbotów w procesach dysrybucji treści do odbiorców. Autorka w artykule omawia cechy chatbotów, przypadki ich zastosowań oraz prezentuje teoretyczny przegląd zalet i wad w ich adaptacji. Przedstawione analizy koncentrują się wyłącznie na chatbotach jako narzędziu dystrybucji treści dziennikarskich odbiorcom poprzez platformę konwersacyjną Facebook Messenger. </span><strong>Metody badań:</strong><span style="font-weight: 400;"> Analiza literatury przedmiotu, źródeł internetowych oraz autorskie obserwacje i doświadczenia z korzystania z chatbotów. </span><strong>Wyniki i wnioski: </strong><span style="font-weight: 400;">Chatboty, należące do profili wydawców medialnych analizowanych w niniejszym artykule, służą głównie do wysyłania odbiorcom linków do materiałów umieszczanych na portalach internetowych tychże mediów. Jako programom, brakuje im funkcji zachęcających użytkowników do zaangażowania się w konwersacje z nimi - co, obok wartości informacyjnej, powinno stanowić ich główną cechę. Wykorzystanie chatbotów przez wydawców, odpowiada poniekąd na zmieniające się trendy w konsumpcji treści przez odbiorców, trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, że wydawcy wykorzystali pełen potencjał tej technologii. </span><strong>Wartość poznawcza: </strong><span style="font-weight: 400;">Artykuł włącza się w dyskusje skupione wokół wykorzystywania nowoczesnych technologii w dziennikarstwie oraz zmieniających się nawyków dotyczących konsumpcji treści. W materiale poruszone zostały także zagadnienia związane z zjawiskiem personalizacji treści względem zainteresowań czytelników. </span></p> Patrycja Paulina Bilińska ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2020-06-01 2020-06-01 21 3 689 707 10.33077/uw.24511617.ms.2020.3.186