Studia Medioznawcze https://www.studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze <p align="justify">„Studia Medioznawcze” – kwartalnik naukowy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, założony w 2000 r. w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.</p> Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego pl-PL Studia Medioznawcze 2451-1617 <p>Publikacje na łamach „Studiów Medioznawczych” ukazują się na zasadach odpowiadających licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).</p> Big Data o mediach. Dominanty świata mediów https://www.studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/684 <p><strong>Cel:</strong> identyfikacja aktualnych dominant świata mediów (kontynentów i wysp) wskazujących determinanty biznesowej kondycji przemysłu mediowego. <strong>Metodologia:</strong> zidentyfikowano źródła informacji i automatycznie pobrano zgromadzone w nich treści (tekstowe dane źródłowe). Następnie przeprowadzono ilościową analizę tych danych i przygotowano wizualizację uzyskanych wyników. W tym celu zastosowano narzędzia rafinacji informacji – Big Data. Uzyskane w ten sposób informacje umożliwiły ocenę stanu i dynamiki zmian dominant mediów. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> wyniki badań umożliwiły identyfikację zbioru najistotniejszych dominant świata mediów oraz ich atrybutów. Są propozycją swoistego paradygmatu parametrów biznesowego modelu inwestycji w przemyśle mediowym. <strong>Ograniczenia badawcze:</strong> brak doświadczeń i autorytatywnych opracowań/publikacji w zakresie korzystania z informacyjnego potencjału Big Data w badaniach przemysłu mediowego w obszarze poszukiwania dominant świata mediów. <strong>Oryginalność:</strong> autorowi nieznane są badania, w których wykorzystano zasoby Big Data (treści i metody/narzędzia) odnoszące się do poszukiwania dominant przemysłu mediowego. Ponadto brak jest teorii oceniającej wiarygodność wyników badań prowadzonych na dużych zasobach informacji – Big Data. Zalążkiem takiej teorii mogą być opisane dalej badania oraz wyniki kilkudziesięciu wcześniejszych badań empirycznych wymienionych w bibliografii. Dowodzą one, począwszy od 2010 roku (m.in. pierwsze na świecie zastosowania Big Data w predykcji wyborów prezydenckich), trafności ocen (dotychczas niekwestionowanych) stanu i predykcji badanych zjawisk, dokonywanych na podstawie analiz Big Data.</p> Włodzimierz Gogołek ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-05-07 2022-05-07 23 2 1171 1180 10.33077/uw.24511617.sm.2022.2.684 Reklama religijna w działaniach Kościoła katolickiego w Polsce na rzecz uchodźców ukraińskich https://www.studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/702 <p>W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę polską granicę przekroczyły setki tysięcy uciekinierów. Z pomocą Ukraińcom pospieszyło państwo, organizacje społeczne i pojedyncze osoby. W udzielanie zarówno materialnego, jak i duchowego wsparcia zaangażował się Kościół katolicki – zarówno instytucjonalny, w tym jego organizacje charytatywne, jak i wierni poszczególnych diecezji i parafii. Nośnikiem informacji o prowadzonych kampaniach na rzecz Ukrainy stały się m.in. plakaty i ulotki. <strong>Celem </strong>podjętego badania była analiza reklam religijnych wykorzystywanych w działaniach na rzecz uchodźców, ich typologii, kategorii nadawców i odbiorców, użytych środków perswazyjnych oraz modalności kompozycyjnej, a zwłaszcza kolorystyki i znaków ikonicznych. <strong>Metoda badawcza:</strong>&nbsp;w celu zbadania przekazu werbalnego komunikatów reklamowych posłużono się modelem komunikacji językowej Romana Jakobsona, oceny warstwy wizualnej dokonano przy pomocy metod interpretacyjnych Gillian Rose, a rodzaje reklam religijnych składających się na materiał badawczy zidentyfikowano na podstawie typologii zaproponowanej przez autora. <strong>Wyniki i wnioski: </strong>jak dowiodła analiza, na materiał empiryczny złożyły się dwa typy reklam religijnych: charytatywna i duszpasterska. Towarzyszyły one – odpowiednio – dwóm formom pomocy udzielanej uchodźcom: pomocy związanej z ochroną ich zdrowia i życia oraz pomocy w sferze duchowej. W języku werbalnym i niewerbalnym zdecydowanie przeważała funkcja informatywna. W warstwie wizualnej dominowały barwy narodowe obu krajów. Przekaz werbalny reklam był wzmacniany symbolami wizualnymi, znakami ikonicznymi o pozytywnych konotacjach, łatwymi do odkodowania w kulturze chrześcijańskiej. <strong>Wartość poznawcza:</strong>&nbsp;wyniki badania dowodzą, że w obliczu zagrożenia wartości ostatecznych, w sytuacji kryzysowej, reklama religijna może pełnić funkcję integracyjną jako forma komunikacji społecznej, rozumianej jako proces organizujący i&nbsp;stabilizujący życie społeczne.</p> Krzysztof Stępniak ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-06-30 2022-06-30 23 2 1181 1201 10.33077/uw.24511617.sm.2022.2.702 Sprawozdanie z konferencji "Transparentny influencer marketing – nowa era funkcjonowania?", Warszawa, 8 marca 2022 r. https://www.studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/696 Adriana Kałucka ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-04-16 2022-04-16 23 2 1202 1205 10.33077/uw.24511617.sm.2022.2.696 Grzegorz Łęcicki, "Widmo prawdy, projekcja fałszu. Ekranowa indoktrynacja, manipulacja i propaganda na przykładzie fabularnych oraz serialowych obrazów wojny, okupacji i stalinizmu w kinematografii polskiej 1944–2019" https://www.studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/701 Krzysztof Stępniak ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-05-13 2022-05-13 23 2 1206 1209 10.33077/uw.24511617.sm.2022.2.701